• 17 april 2023
  • 08:00‐11:00
  • 's-Hertogenbosch
  • Enexis
  • Gesloten

Enexis zoekt DevOps engineers

Op maandag, 17 april van 10:00-13:00, organiseert Enexis samen met de Refugee Talent Hub een speeddatesessie voor DevOps/Cloud engineers. Tijdens de speeddatesessie ontmoet je recruiters van Enexis. Je wordt voorbereid voor deze sessie op 12 april tussen 09:00-10:00: tijdens de online voorbereidingssessie krijg je tips & tricks om het gesprek met de interviewers zo goed mogelijk te laten verlopen. Kan je bij de voorbereidingsessie en de speeddate aanwezig zijn? Meld je snel aan!

for English see below

Wat je baan zou worden:

Enexis Cloud Engineer team werkt binnen de kaders die zijn opgesteld door de Security-team en Platform team. Zij ontvangen wijzigingsverzoeken en incidentmeldingen die zijn gegenereerd door signalen van de organisatie of alerts van Datadog en Splunk. Deze vertalen zij vervolgens naar user stories die na analyse verwerkt worden in de sprint. Als ingenieur pik je deze verhalen op en creëer de juiste oplossing met behulp van DevOps-tooling.

Over Enexis:

Enexis Netbeheer, onderdeel van Enexis Groep, voorziet ruim drie miljoen huishoudens en bedrijven in Nederland van elektriciteit en gas. Je komt binnen op een interessant moment. De energietransitie is namelijk in volle gang en dat merk je in elke vezel van de organisatie. Slim onderhoud, energie terugleveren, aardgasvrij wonen, windenergie opwekken en ga zo nog maar even door, Enexis werkt er hard aan om het mogelijk te maken. Dat leidt tot allerlei processen waar je een waardevolle bijdrage aan kunt leveren. Je zou werken binnen een zelfsturend DevOps team dat gebruik maakt van Agile werkwijzen. Het team bestaat uit drie componenten, waarvan er één het Cloud Service Team is waar je deel van uitmaakt. De verhouding tussen onze AWS- en Azure-cloudplatforms is 80/20. Ons serverpark bestaat voor 80% uit Windows en voor 20% uit Linux servers. Alle architectuur is volledig gebaseerd op Infrastructure as Code.

Wat verwachten wij van jou:

● Relevante opleiding/ervaring

● Ervaring in algemeen IT-beheer en Cloud Management in het bijzonder

● Je bent in bezit van een status/werkvergunning

● Je woont in 's-Hertogenbosch of omgeving

● Je werkt minimaal één dag per week mee met het team op kantoor in 's-Hertogenbosch

● Je bent in staat om samen te kunnen werken, je hebt aanpassingsvermogen, eigenaarschap en je bent resultaatgericht

● Je kan snel leren

● B2 niveau Nederlands, zo niet dan verwachten we C1 niveau Engels

● Je kan aanwezig zijn bij de voorbereidingsessie en de speeddatesessie

● Kennis in de AWS en Azure cloud omgevingen, en in AWS en Infrastructuur als Code

● Kennis van de tools: AWS, Terraform, Ansible, Windows serverbeheer, Git, Azure, Linux-serverbeheer, Agile SAFe is een pluspunt

Wat bieden we?

● Een kans om jezelf tijdens de speeddate voor te stellen aan jouw potentiële collega’s

● Reiskostenvergoeding voor de speeddates op 17 april

Voldoe je aan de bovenstaande eisen? Meld je snel aan!

De deadline voor aanmeldingen is 7 april. Als wij voor die dag genoeg aanmeldingen krijgen zullen wij de werving eerder sluiten.

..........................................................................

On Monday, April 27 from 10:00-13:00, together with the Refugee Talent Hub, Enexis is organizing a speed date session for DevOps/Cloud engineers. During the speed date session, you will meet Enexis recruiters. You will be prepared for this session on Friday, April 12, 09:00-10:00. During the online preparation session, you will receive tips & tricks to ensure that the interview with the interviewers runs as smoothly as possible. Can you attend the preparation session and the speed date? Apply now!

What would you be doing at Enexis:

Cloud Engineers work within the frameworks drafted by the Security team and the Platform team. They receive change requests and incident reports generated by signals from the organization or alerts from Datadog and Splunk. They then translate these into user stories that, after analysis, are incorporated into the sprint. As an engineer, you pick up these stories and create the correct solution using DevOps tooling.

About Enexis:

Enexis Netbeheer, part of the Enexis Group, supplies more than three million households and companies in the Netherlands with electricity and gas. You would join Enexis at an interesting period: The energy transition is in full swing and you notice that in every fiber of the organization. Smart maintenance, returning energy, natural gas-free living, generating wind energy, and so on, Enexis is working hard to make it possible. This leads to all kinds of processes to which you can make a valuable contribution. You would be part of a self-steering DevOps team that uses Agile methods. The team consists of three components, one of which is the Cloud Services Team where you would work in. The ratio between the AWS and Azure cloud platforms is 80/20. The server park is made up of 80% Windows and 20% Linux servers. All architecture is fully based on Infrastructure as Code.

What do we expect from you:

● Relevant education/experience (experience in general IT management and Cloud Management in particular)

● You are in possession of a status/work permit

● You live in/nearby 's-Hertogenbosch

● You are able to work together, you have adaptability and ownership skills and you are result-oriented

● You can learn quickly

● B2 level Dutch, if not we expect C1 level English

● You can attend the preparation session and the speed dating session

● Knowledge in the AWS and Azure cloud environments, and in AWS and Infrastructure as Code

● Knowledge of the tools: AWS, Terraform, Ansible, Windows server management, Git, Azure, Linux server management, Agile SAFe is a plus

What do we offer?

An opportunity to introduce yourself to your potential colleagues during the speed date

● Travel allowance for the speed dates on April 17

● Do you meet the above requirements? Sign up quickly!

The application deadline is April 7. If we get enough registrations before that day, we will close the recruitment earlier.