Met een vluchtelingenachtergrond een baan vinden is niet altijd makkelijk. Bijvoorbeeld omdat je een klein netwerk hebt, weinig weet over werken in Nederland of weinig werkgevers ontmoet. Om het vinden van een baan makkelijker te maken, organiseren Triodos Bank en Refugee Talent Hub dit mentorprogramma voor jou. Er is beperkt plek, dus meld je snel aan voor het Triodos Bank mentorprogramma!

Wat is het mentorprogramma wel?

Tijdens het mentorprogramma krijg je voor 5½ maand support van een mentor van Triodos Bank. Samen met jouw mentor geef je jouw professionele ontwikkeling een boost en vind je jouw weg op de Nederlandse arbeidsmarkt. Je mentor kan jou bijvoorbeeld ondersteunen bij de volgende onderwerpen:

 • Doelen stellen voor tijdens je carrière;

 • Ontdekken wat jouw ambities / talenten / competenties / skills / ontwikkelpunten zijn;

 • Ontdekken welke banen / sectoren / bedrijven / opleidingen / cursussen bij jou passen;

 • Een CV, motivatiebrief en LinkedIn-pagina maken om jezelf nóg beter te presenteren op de Nederlandse arbeidsmarkt;

 • Oefenen met sollicitatiegesprekken;

 • Oefenen met netwerken en leren hoe je je professionele netwerk kan laten groeien;

Tijdens het mentorprogramma deelt jouw mentor diens kennis, vaardigheden en professionele netwerk met je. Maar aan de andere kant kan jouw mentor natuurlijk ook veel van jou leren! Daarnaast leer je tijdens de gezamenlijke events en online check-ins meer over de andere mentees en mentoren, over werken in het algemeen en over Triodos Bank in het bijzonder.

Wat is het mentorprogramma niet?

Het mentorprogramma is geen full-time training. Je spreekt je mentor ongeveer één keer per week tijdens 5½ maanden. Tijdens die meetings werken jullie aan jouw professionele ontwikkeling. Daarnaast helpt jouw mentor je om jouw weg te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast spreek je de organisatie en andere mentoren en mentees tijdens de gezamenlijke events en online check-ins. Als je full-time trainingen wilt volgen, kun je wel samen met je mentor zoeken naar full-time trainingen die bij jou passen.

Het mentorprogramma is geen baankans of garantie op een baan bij Triodos Bank. Het mentorprogramma vergroot wel je kans op een baan op de Nederlandse arbeidsmarkt, omdat het je netwerk, skills en kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt vergroot.

We kijken er naar uit om je te ontmoeten!

Over Triodos Bank

Volg je hart. Gebruik je hoofd. Geld zet altijd iets in beweging. Bij Triodos Bank laten wij met ca. 1.700 collega’s geld werken voor een positieve maatschappelijke verandering. Vanuit die missie financieren wij al 40 jaar bedrijven, instellingen en projecten die een positieve verandering teweeg brengen op sociaal, ecologisch en cultureel gebied. Daartoe worden we in staat gesteld door spaarders en beleggers, die kiezen voor een eerlijke, duurzame en menswaardige samenleving. We investeren alleen in de reële economie en handelen niet in complexe financiële producten. Bovendien kennen we alle duurzame ondernemers die bij ons bankieren.

Mensen maken het verschil, dat weten wij bij Triodos Bank maar al te goed. Samen leveren we een actieve bijdrage aan een duurzame samenleving en dat begint natuurlijk bij onze medewerkers. Verschillende structurele reflectiemomenten en de aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zorgen er bijvoorbeeld voor dat we samen dat verschil kunnen maken. We houden elkaar scherp en werken allemaal vanuit de missie van de Triodos Bank.

Wat verwachten we van jou?

 • Je hebt een vluchtelingenachtergrond;
 • Je zoekt naar een baan en wilt daarbij geholpen worden;
 • Je bent aanwezig bij de gezamenlijke online en live events (zie Belangrijke data);
 • Vanaf 29 juni kun je voor 5½ maanden één keer in de week online of in het echt afspreken met je mentor;
 • Vereist: jouw Nederlands of Engels is op een voldoende niveau om deel te nemen aan dit mentorprogramma;
 • Jouw CV staat in onze database;
 • Je bent enthousiast en gemotiveerd om het maximale uit het mentorprogramma te halen;
 • Je hebt toegang tot een computer (met camera) en internet, wat nodig is voor videobellen.

Belangrijke data

 • Kick-off (live*): 29 juni 13.00 - 16.00 uur

 • Eerste check-in (online): 10 juli 13.00 - 14.00

 • Tweede check-in (online): 31 augustus 13.00 - 14.00

 • Inhouse event (live): 7 september 13.00 - 16.00

 • Derde check-in (online): 6 november 13.00 - 14.00

 • Closing event (live*): 14 december 9.00 - 12.00

*Live meetings zullen plaatsvinden in Driebergen en reiskosten zullen worden vergoed.

Hoe meld ik me aan?

Dus, weet je niet welke vervolgstappen je moet nemen in je carrière? Wil je leren hoe je het meeste uit sollicitatiegesprekken kunt halen? Wil je je professionele netwerk uitbreiden en in contact komen met de juiste mensen? Schrijf je dan in voor het nieuwe Triodos mentorprogramma!

Vergeet niet jouw CV up te loaden bij je account; Als je geselecteerd wordt, verwachten we je bij de gezamenlijke online en live events (zie Belangrijke data); De deadline voor inschrijving is op 18 mei.

We kunnen de inschrijving vroeger sluiten als we veel aanmeldingen ontvangen. Als je vragen hebt over het programma, kun je contact met ons opnemen via info@refugeetalenthub.com. We hopen dat je gebruik zult maken van deze geweldige kans voor professionele ontwikkeling!


Engels

Triodos Bank Mentoring Program

Finding a job with a refugee background can be challenging. For example, because you have a small professional network, know little about the Dutch labor market or find it difficult to meet employers. To overcome these challenges, Triodos Bank and the Refugee Talent Hub are offering this mentoring program to you. There is limited space, so register quickly for the Triodos Bank Mentoring Program!

What is the mentoring program?

 • During the mentoring program, you will receive guidance from a mentor from Triodos Bank for 5 ½ months. Together, you will boost your professional development and find your way on the Dutch labour market. You will receive support from your mentor in multiple ways, including:

 • Setting career goals and formulating concrete next steps for your career;

 • Discovering what your talents / ambitions / competencies / skills / development points are;

 • Discovering which careers / jobs / sectors / companies / courses / trainings are a good fit for you;

 • Improving your CV / LinkedIn page / motivation letters to present yourself better on the Dutch labor market;

 • Practicing job interviews;

 • Enhancing networking skills and learning how to identify opportunities to grow your network.

During the mentoring program, your mentor will share their knowledge, skills, and professional network with you. On the other hand, your mentor can also learn a lot from you! In addition, you will learn more about the other mentors and mentees, work in general, and Triodos Bank in particular during the joint events and online check-ins.

What is the mentoring program not?

The mentoring program is not a full time training. You will talk to your mentor about once a week during 5 ½ months. During these meetings you will work on your professional development. In addition, your mentor will help you to find your way on the Dutch labour market. You will also talk to the organization and other mentors and mentees during the joint events and online check-ins. If you want to follow full-time training courses, you can, of course, search with your mentor for full-time training courses that suit you.

The mentor program is not a job interview or guarantee of a job at Triodos Bank. However, the mentor program does increase your chances of finding a job on the Dutch labor market because it helps you increase your network, skills and knowledge about the Dutch labour market.

We are looking forward to meeting you!

About Triodos Bank

Follow your heart. Use your head. Money always sets things into motion. At Triodos Bank, with our 1,700 co-workers, we are making money work for positive societal change. Inspired by this mission, for 40 years we have been financing businesses, organisations and projects that seek to achieve positive change in societal, environmental and cultural domains. We are enabled to do so by our customers and investors who wish to contribute to sustainable, fair and humane society. We only invest in the real economy and do not trade in complex financial products. Furthermore we make a point of knowing all the sustainable entrepreneurs that choose to bank with us.

People make the difference: we at Triodos Bank know that all too well. Together we actively contribute to a sustainable society and this starts of course with our co-workers. Several regular moments of reflection and our systematic attention for personal development help ensure that we can make that difference together. We keep each other focused and are all dedicated to the Triodos Bank mission.

What do we expect from you?

 • You have a refugee background;

 • You would like to increase your chances on the labor market;

 • You are present during the online and live events (see Important dates);

 • From 29 June on, you can meet once every WEEK with your mentor, either in-person or online over the course of 5 ½ months;

 • Must: your Dutch or English is at a sufficient level to participate in this mentor program;

 • Your CV is in our database;

 • You are enthusiastic and motivated to get the most out of the mentor program;

 • You have access to a computer (with camera) and internet, which is necessary for video calls.

Important dates

 • Kick-off (live*): 29 June 13.00 - 16.00

 • First check-in (online): 10 July 13.00 - 14.00

 • Second check-in (online): 31 August 13.00 - 14.00

 • Inhouse event (live): 7 September 13.00 - 16.00

 • Third check-in (online): 6 November 13.00 - 14.00

 • Closing event (live*): 14 December 9.00 - 12.00

*The live meetings will take place at Driebergen and travel expenses will be compensated.

How do I register?

So, are you unsure which next steps to take in your career? Are you interested in learning how to get the most out of job interviews? Do you want to expand your professional network and get in touch with the right people? Then sign up for the new Triodos Bank Mentor Program!

 • Please make sure that your CV has been uploaded;

 • If you are selected, we expect you to be present during the online and live events (see Important dates);

 • The registration deadline is on May 18.

Please be aware that we can close enrollment of this programme at an earlier date if we receive a lot of applications. If you have any questions about the program, you can contact us at info@refugeetalenthub.com. We hope that you will take advantage of this wonderful professional development opportunity!

Meer activiteiten