Te weinig statushouders werken of volgen een opleiding

Deze titel is van een artikel geschreven naar aanleiding van het verschijnen van de derde monitor 'Vluchtelingen aan het werk' door het Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Daarin wordt gesignaleerd dat gemeenten de afgelopen jaren stappen hebben gemaakt, maar dat er ook nog veel werk te verrichten is. Een van de aanbevelingen is: investeer (blijvend) in de samenwerking met werkgevers en breid het netwerk onder werkgevers uit. Precies met dit punt is de Refugee Talent Hub aan de slag.

Er is geconstateerd dat er een krapte is op de arbeidsmarkt en er onbenut arbeidspotentieel is van vluchtelingen. Deze kloof te dichten gaat (nog) niet vanzelf: werkgevers en vluchtelingen vinden elkaar nog veel te weinig. Veel vluchtelingen hebben nog geen netwerk en veel werkgevers weten niet hoe ze met vluchtelingen in contact kunnen komen. Een kans op werk begint bij een ontmoeting; elkaar leren kennen en persoonlijk talent ontdekken. Om dit tot stand te brengen brengt de Refugee Talent Hub werk-ontmoetingen tot stand. De bijeenkomsten die wij samen met werkgevers organiseren zijn zo praktisch mogelijk, bijvoorbeeld Meet & Greets om een organisatie te leren kennen of in de vorm van een werksessie. Bij een bakkersketen bakken vluchtelingen brood met mogelijke toekomstige collega’s, bij een ingenieursburea werken ze samen met technische tekenprogramma’s als Revit en AutoCAD. Daarnaast organiseren wij met werkgevers werkervaringstrajecten, met als doel een betaalde baan.

Voor statushouders is het cruciaal dat zij ervaring kunnen opdoen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat is niet alleen in het belang van vluchtelingen, maar ook in het belang van de werkgever. Onderzoeken hebben aangetoond dat een divers personeelsbestand bijdraagt aan succesvollere organisaties. En werkt draagt in hoge mate bij aan integratie; betaald werk voor vluchtelingen is dus in het belang van de vluchteling, de werkgever en de maatschappij.

Samen met onze partners dragen we hieraan bij, maar we hebben nog veel meer werkgevers nodig. Want zoals de ondertitel van de monitor luidt:
‘Het belang van blijvende aandacht voor (stappen naar) werk’. Daar hebben wij uw hulp bij nodig! Interesse? Neem contact met ons op voor een afspraak.

 

De monitor Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2018 vind je hier.