Ontmoet: Dorine Manson

Regelmatig vraagt Refugee Talent Hub naar ervaringen van vluchtelingtalenten, werkgevers en andere partners. Ontmoet vandaag: Dorine Manson, die begin deze maand afscheid nam als directeur van VluchtelingenWerk Nederland en bestuurslid van de Refugee Talent Hub.

Na 8 jaar VluchtelingenWerk Nederland begon Dorine Manson op 1 oktober als managing director bij de Nederlandse Goede Doelen Loterijen. Vandaag blikt Dorine terug op haar tijd bij VluchtelingenWerk en de Refugee Talent Hub.

Voordat ze bij VluchtelingenWerk aan de slag ging, had Dorine werkervaring in zowel de private als de publieke sector: eerder werkte ze als directeur Economische Zaken bij de Gemeente Amsterdam en als adviseur bij PwC. Ervaringen die haar zowel bij VluchtelingenWerk als de Refugee Talent Hub van pas zijn gekomen.

 

“Aandacht is goed, maar teveel aandacht niet”

Toen Dorine net begon, in 2010, was VluchtelingenWerk vrij intern gericht. Dorine hielp de blik naar buiten te richten. In die tijd kwamen er niet veel vluchtelingen naar Nederland, VluchtelingenWerk moest bezuinigen.

In  2015 en 2016 veranderde de context. In een relatieve korte tijd kwamen er veel vluchtelingen naar ons land. De werkdruk steeg, het aantal werknemers en vrijwilligers nam snel toe. Waar VluchtelingenWerk in haar beginperiode nog weleens moest vechten voor aandacht, stond de organisatie toen ineens in het middelpunt van de belangstelling. “Een drukke en inspirerende periode” aldus Dorine. Maar: “Aandacht voor een belangrijk onderwerp als vluchtelingen is natuurlijk goed. Het onderwerp stond op de kaart bij politiek, samenleving en bedrijfsleven. Maar teveel aandacht is ook weer niet goed, doordat de hoeveelheid aandacht in  de media mensen liet denken dat Nederland er niet op was voorbereid om alle vluchtelingen te kunnen helpen. Het was ook in die periode dat Accenture enkele van haar grote clienten had uitgenodigd voor een gesprek over  wat de talenten die deze vluchtelingen hebben, kunnen betekenen voor het bedrijfsleven in Nederland: dat was de start van wat we nu kennen als de Refugee Talent Hub. Ook Dorine was hierbij aanwezig, namens VluchtelingenWerk, om input te leveren vanuit het perspectief van vluchtelingen.

 

“Focus op kansen”

Het idee van Accenture in een notendop: er is krapte op de arbeidsmarkt en er is onbenut arbeidspotentieel van vluchtelingen. Daartussen gaapt een kloof. Werkgevers hebben een rol te vervullen om die kloof te dichten. Accenture wilde hierin het voortouw nemen en had onder andere AkzoNobel en Arcadis bereid gevonden hierin samen op te trekken.

Dorine was blij met het initiatief van Accenture: “Vooral omdat zij het bekeken vanuit kansen en talenten, en niet vanuit obstakels. Vluchtelingen hebben vaak het gevoel dat hun mogelijkheden niet gezien worden; dit initaitief ging juist uit van de kennis en expertise van de vluchtelingtalenten.” Ze hoefde er dan ook niet lang over na te denken toen ze gevraagd werd om namens VluchtelingenWerk zitting te nemen in het bestuur van de Refugee Talent Hub.

 

Maatwerk en mensenwerk

Het oorspronkelijke idee met betrekking tot  de Refugee Talent Hub was om een platform te creëren waar vluchtelingtalenten zich kunnen aanmelden, en bedrijven hun vacatures kunnen plaatsen, waarna er digitaal een match gecreëerd werd. In het eerste jaar is veel tijd en energie gestoken in het geautomatiseerde matching, maar uiteindelijk bleek dit geen haalbare kaart. Een match tussen bedrijf en vluchteling is maatwerk en mensenwerk; dat kun je niet digitaal doen. Dorine: “Daarnaast was de ambitie te groot. Met een bijzondere doelgroep zoals vluchtelingtalenten kun je niet direct massa maken. Elke mogelijke match vraagt om persoonlijke aandacht.  Je moet een slagje dieper kijken dan alleen maar wat mensen hebben gedaan in het land van herkomst; je moet je ook afvragen wat ze hier willen en kunnen doen. Dus niet alleen naar hun CV en ervaring kijken, maar ook naar de persoon en zijn of haar competenties,  wensen en dromen.”

 

“Ik geloof in die kleine stapjes”

Inmiddels fungeert de Refugee Talent Hub als een platform waar bedrijven en vluchtelingtalenten elkaar kunnen ontmoeten, via Meet & Greets, meeloopmiddagen, werkervaringstrajecten ea. De Refugee Talent Hub is van digitaal matchen overgegaan op het faciliteren van ontmoetingen. Met grote instemming van Dorine: “Ik geloof  heel erg in klein beginnen, succes hebben en dat vervolgens laten zien. Want dat inspireert andere werkgevers. Laat zien dat er onder de groep vluchtelingen mensen zitten met grote talenten, die aan het werk kunnen en op het niveau kunnen komen waar een bedrijf naar  op zoek is. Het is belangrijk dat bedrijven de meerwaarde zien van deze groep als potentiele werknemers. De Refugee Talent Hub vervult hierbij een belangrijke rol in aanvulling op (en in nauwe samenwerking met) organisaties als VluchtelingenWerk en Stichting UAF , juist omdat de Refugee Talent Hub werkt vanuit de arbeidsmarkt: het aanbod van banen. Dat is echt een andere manier van werken dan de meeste organisaties in dit speelveld.”

 

 

Haar nieuwe functie als managing director van de Goede Doelen Loterijen is niet verenigbaar met een nevenfunctie als bestuurslid van de Refugee Talent Hub. Wij danken Dorine voor haar inzet, enthousiasme, kennis en kunde en wensen haar heel veel succes bij haar nieuwe werkgever. Dorine, bedankt!