ሓበሬታ ንተውህቦ ዘለዎም ስደተኛታት

ምምዝጋብ ኣብ ረፉጅ ታለንት ሁብ ድልየት ኣለካ’ዶ፧

መንበሪ ወረቐት ዘለዎ ሰደተኛ ኮንካ፡ ኔትወርክ ትደሊ ኣለኻ ከምኡ’ውን ናይ ስራሕ ምርካብ ዕድልካ ከተዕቢ ደሊኻ፧ ረፉጅ ታለንት ሁብ ነዓኻ ሓጋዚ እዩ። እንተደኣ ተመዝጊብካ ኣካል ናይ መኽዘን-ሓበሬታና ትኸውን ማለት እዩ። በዚ መሰረት ኣንሕና ንዓኻ ብዛዕባ ዝመጹ ኣጋጣሚታት ክንሕብረካ ንኽእል ከምኡ’ውን ምስ ዝተፈላለዩ ውድባት ከነጋጥመካ ንኽእል። ስለዚ ናይ ስራሕ ምርካብ ዕድልካ ኣዕቢ!

ረፉጅ ታለንት ሁብ ንዓይ እንታይ ክገብረለይ ይኽእል፧

ንሕና ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ንውድብ። ርክባት፡ ፈተነ ስራሕ፡ ዑደት ናብ ካምባኒታት፡ ናይ ስራሕ ተመክሮ እትድልበሉ መደብ ወዘተ። ኣጋጣሚታት ኣብዚ ድሕረ-ገጽ እዚ ይዝሕበሩ፡ ንስኻ ከኣ ክትምዝገብ ትኽእል። ብተወሳኺ ብፍሉይ ጠለብ ካምፓኒታት ተበጊስና ኣብ መኽዘን-ሓበሬታና ክንውከስ ንኽእል። ስለዚ ናብ ካልኦት ተወሰኽቲ ንጥፈትታት’ውን ክትዕደም ትኽእል። ዝኽፈሎ ስራሕ ዕላማ ብምግባር፡ ኣንሕና ውድባትን ተውህቦ ዘለዎም ስደተኛታትን ነቀራርብ። ተመዝገብ እሞ ናይ ስራሕ ምርካብ ዕድልካይ የዕቢ!

ባዕልኻ ስራሕ ንምርካብ፡ ምምዝጋብ ኣብ ረፉጅ ታለንት ሁብ’ውን ሓደ ካብ ምኽርታት ትካል ስደተኛታት ነዘርላንድ እዩ። ነዚ ኣብ’ዚ ዝስዕብ ገጽ ኣንብብ።

ካልእ ኣነ ክገብሮ ዘለኒ ነገር እንታይ ኣሎ፧

ከም ኣካል ምድላው ንምምልካት ስራሕን ንምርኻብ ምስ ኣስራሕትን ኣቐዲምካ ሲቪ ከተዳሉን  ከምኡ ድማ ዲብሎማኻ ከተዕይሮ ይግባኣካ። ምግምጋም ዲፕሎማኻ ኣድላይ እዩ። እቲ ምኽንያት ከኣ፡ ኣስረሓቲ ናትካ ዲብሎፕማ ኣብ ነዘርላንድ እንታይ ዋጋ ከምዘለዎ ንኽግምቱ የኽእሎም።

ምሕታት ገምጋም ዲፕሎማ

ኣበይ ቦታ ገምጋም ናይ ዲብሎማ ክትሓትት ከምዘለካ፡ ኣብ ነዘርላንድ እንታይ ኢኻ ክትገብር ትደሊ ዘለኻ እዩ ዝምርኮስ።

  • ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ክትከታተል ደሊኻ፦ እቲ ትካል ላዕለዋይ ትምህርቲ ወይ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማኻ ክግምግሞ ይኽእል እዩ። ወይ ከኣ ኣብ ክንዳኻ ኮይኑ ገምጋም ዲፕሎማኻ ንኑፊክ ይሓተልካ። እንተደኣ እቲ ተቕርቦ ሰነድ ካብ ቋንቋታት ነዘርላንድ፡ ጀርመንኛ፡ እንግሊዘኛ፡ ፈረንሳኛ ወይ ኣፍሪካኛ ወጻኢ ኮይኑ፡ ምቱርጓም ከድልየካ እዩ። ዲፕሎማ ከተተርጉም ገንዘብ ክሓተካ እዩ። ዩኣኤፍ ብመሰረት 40/60 ወጻኢታትካ ክሽፍነልካ ይኽእል (60 ሚእታዊት ህያብ፡ 40 ሚኢታዊት ለቓሕ)።
  • ሞያዊ ስልጠና ኣብ ኣርኦሲ ክትወስድ ደሊኻ፦ ኣርኦሲ ኣብ ክንዳኻ ኮይኑ ገምጋም ዲፕሎማኻ ካብ ሃገራዊ መወከሲ ነጥቢ ኤንኣርፒ (NRP) ናይ ኤስቢቢ (SBB) ይሓተልካ።
  • ስራሕ ትደሊ ኣለኻ፡- ካብ ዩወቨ (UWV) ገንዘብ ትቕበል ዲኻ፧ ትቕበል እንተድኣ ኮንካ ዩወቨ (UWV) ገምጋም ዲፕሎማኻ ካብ ኤስቢቢ (SBB) ክሓተልካ እዩ። እዚ ዝክኣል ካብ ZW-, WAZ-, WAO-, WIA- ወይ WAJONG ትወስዶ ረብሓ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ጥራይ እዩ። እንተድኣ ካብዘን ዝተጠቕሳ ገንዘብ ዘይትቕበል ኮንካ፡ ንገምጋም ዲፕሎማኻ ዝምልከት ናብ IcDW ክትውከስ ትኽእል ኢኻ።
  • ማዕርግ ኣብ ነዘርላንድ ክትሓትትደሊኻ፡– ኣብ ናይ ወጻኢ ዲፕሎምኻ ተሞርኪስካ፡ ካብ DUO ማዕርግ ኣብ ነዘርላንድ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። እዚ ነዞም ዝስዕቡ ማዕርጋት ክኸውን ይኽእል።
    • መሃንድስ
    • ዶክተር ወዘተ ዚኣመሰሉ ማዕርጋት
  • ኣፍልጦ ዲፕሎማ ናይ ምቁጽጻር ዘድልዮም ሞያታት፡- ሐደ ሰብ፡ ሃገራዊ ዲፕሎማ ምስ ዝህልዎ ጥራይ እዩ ኣብ ምቁጽጻር ዘድልዮም ሞያታት፡ ክሰርሕ ዝፍቀዶ። ኣብነታት ምቁጽጻር ዘድልዮም ሞያታት፡ መምህር፡ ነርስ፡ ጠበቓ ወይ ተርጓማይ ምጥቃስ ይከኣል። ከመይ ጌርካ ኣፍልጦ ዲፕሎማ ናይ ምቁጽጻር ዘድልዮም ሞያታት ክትሓትት ትኽእል ኣብቲ ሞያ ይምርኮስ። ብዛዕባ ምቁጽጻር ዘድልዮም ሞያታት ሓፈሻዊ መግለጺ እንተደሊኻ ናብ ኑፊክ (Nuffic) ተወከስ።
  • ክሳዕ ሕጂ አንታይ ክትገብር ከምዝደለኻ ኣይፈለጥካን፡- ንIcDW ተወከስ።

ዛንታ ዲያና ኣል ጁንዲ ዝተባህለት ሶርያዊት ኣብ ራይክስወተርስታት (Rijkswaterstaat) ናይ ሰራሕ ተመክሮ እትድልበሉ መደብ ትከታተል ዘላ ኣንብብ።