ሓበሬታ ንኣስራሕቲ

ሓቢርካ ምስ ረፉጅ ታለንት ሁብ ምስራሕ፧

ሕጽረት ሰራሕተኛታት ኣሎ። ነዚ ሕጽረቲ’ዚ ተውህቦ ዘለዎም ስደተኛታት ክመልእዎ ይኽእሉ እዮም። እቲ ሕቶ ግን ከመይ ጌርካ ምስኦም ትራኸብ እዩ፣ ብዙሕነትን ንኹሉ ዘማእከለን ካብቶም ዓበይቲ ኣጀንዳ እዮም። ነገር ግን ነዚኦም ከመይ ጌርካ ትመልኦም፧ ረፉጅ ታለንት ሁብ ኣካል ናይቲ መልሲ እዩ።

ረፉጅ ታለንት ሁብ እንታይ ይገብር፧

ዕማማት ረፉጅ ታለንት ሁብ ኣብ ‘ሓድሕዳዊ ምርኻብ’ ከም ኡ’ውን ኣብ ‘ስራሕ’ የተኩር። ንሓድሕዳዊ ምርኻብ ፡ ንሕና ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ንውድብ። ርክባት ኣብ ናይ ስራሕ ቦታታት፡ ፈተነ ስራሕ፡ ፈተነ ኢንተርንሽፕ፡ ዑደት ናብ ካምባኒታት ወዘተ። ብጭቡጥ ስራሕ ንምምጻእ ነዞም ዝስዕቡ ንውድብ። ዓቐናዊ ናይ ስራሕ ተመኩሮ ትድልበሎ መደብ፡ ምምማይ ሕጹያት ስራሕ ኣብ ግዜ ክፉት ስራሕ፡ ዓቐናዊ ኣኼባ ብዛዕባ ስራሕ ንኣብነት ምስ ክፍሊ ዓቕሚ-ሰብ ከምኡ’ውን ብዙሓት ካልኦትን። ተመኩሮ ዝምህረና እንተደኣ ሃልዩ፡ ትካላት መብዝሓትኡ እዋን ኣብ ምድላይ ዝተወሃሃደ ንጥፈታት ይርከባ። ስለዚ ናይ መወዳእታ ዕላማና ዓቐናዊ-ስራሕ ኣብ ምጥጣሕ ኮይኑ ምስ ዝኸፍሉ መሻርኽቲ ድማ ንሰርሕ።

ተጸንበር እሞ መሻርኽትና ኩን!

ቅድሚ መሻርኽቲ ምኻንካ እንታይ ክግበር ይከኣል፧

እቲ ቀዳማይ ምርኻብ ተውህቦ ዘለዎ ስደተኛን ትካልን ክኸውን’ከሎ፡ እቲ ካልኣይ ድማ ዕዉት ኣገልግሎታዊ ጥምረት ኣብ ነዊሕ እዋን እዩ። ኣቐዲምካ ብዙሕ ክትውጥንን መደባት ክትሕንጽጽ ትኽእል። ነፍስወከፍ ስደተኛን ውድብን ፍሉይ እዩ። ስለዚ ኩሎም ክመጹ ዝኽእሉ ምኽርታት፡ ንውድብኩም ዘለዎም ጥቕምታት ውሑድ ወይ ብዙሕ ክኽውን ይኽእል። በዚ ኮይኑ በቲ፡ ሕሉፍ ተመክሮ ከምዝሕብረና፡ ነዞም ዝስዕቡ ኣገደስቲ ነጥብታት ዓቲብካ ምምዝዛን።

  • ክፉትን ንኩሉ ዘማእከለን ውድባዊ ባህሊ፡ ዕድል ምዕዋት ጽቡቕ ዝምድናታት ስራሕ ኣዝዩ ከምዘዕቢ። እዚ ኣብ ብዙሕ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ተገሊጹ እዩ። ኣብዚ እቲ ኣገዳስቲ ከመይ ጌሮም ማናጀራት ምስ ብዙሕነት ዘለዎ ጋንታ ይሰርሑ ክም ኡ’ውን ከመይ ጌሮም ናይ ነፍሲ ወከፍ ተውህቦ፡ ብዝተኻእለ መጠን ክጥቀምሉ ከምዘለዎም ምፍላጥ እዮ። ብተወሳኺ፡ ኣቐዲምኩም ንሰራሕተኛታትኩም ምምጻእ ሓድሽ ና ስደተኛ ድሕረባይታ ዘለዎ ሰርሓተኛ ምሕባርን ወፍሪ ኣብ ንቕሓት ባህላዊ ፍልልያት ምግባር። ስልጠና ብዛዕባ ሕብረ-ባህልታት ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ። በቲ ካልእ ሸነኽ ብዙሕ ኣቓልቦ ክወሃቦ የብሉን። እንታይ ደኣ ሚዛናውን ምዕሩይን ክኽውን ኣለዎ።
  • ከጋጥም ዝኽእል ቕድመ-ሚዛን ተገንዘብ። ብቕዓት ናይ ምዕራባዊ ድሕረባይታ ዘይብሎም ስደተኛታት ሕጹያት ብዙሕ ግዜ ኣይልለን እዩ። ክፍቱነት፡ ሓቀኛ ድልየትን ቀጻሊ ዝርርብን ዝያዳ ኣገደስቲ እዮም።
  • መብዝሓትኦም ስደተኛታት ተወሳኺ ቆላሕታን ደገፍን የድልዮም እዩ፡ ብርግጽ ኣብ መጀመርታ። እዚ ከኣ ግዜን ዓቕምን ይሓትት። ነዚ ቀርብዎ።

ድሌት ብዙሕ ሓበሬታ ብዛዕባ ቆላሕታ ዘድልዮም ነጥብታት ኣብ ግዜ ምቕጻር ናይ ስደተኛ ድሕረ-ባይታ ዘለዎም ሰራሕተኛታት ኣለኩም፣ ነዚ ጠውቑ።