Statushouders en werk: het mes snijdt aan twee kanten

Toegang tot werk is een belangrijke factor voor het welzijn, de participatie en integratie van statushouders in de Nederlandse samenleving. Werkgevers kunnen daaraan een belangrijke bijdrage leveren. In dit artikel bespreken we de maatschappelijke en zakelijke meerwaarde van het in dienst nemen van statushouders.

Maatschappelijke meerwaarde

Veel werkgevers willen een maatschappelijke bijdrage leveren door kansen te bieden aan mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, zoals statushouders. Zij geven daarmee invulling aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en goed werkgeverschap.

Het aanbieden of creëren van werk voor statushouders is vaak ook onderdeel van een breder MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Sommige werkgevers vertalen deze inzet in een bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Arbeidsparticipatie van statushouders valt onder SDG 8: Decent Work and Economic Growth. Ook SDG 10: Reduced Inequalities en SDG 4: (Lifelong) Quality Education zijn van belang.

Zakelijke meerwaarde

Het in dienst nemen van statushouders heeft naast maatschappelijke meerwaarde ook zakelijke meerwaarde, het is een businesscase. Hieronder worden de bedrijfsmatige voordelen toegelicht.

Meer kansen op een krappe arbeidsmarkt

De Nederlandse arbeidsmarkt kampt met stevige personeelstekorten in bijna alle sectoren. Statushouders vormen een grote groep potentiële werknemers voor alle sectoren – veel van hen zijn goed opgeleide professionals die graag aan de slag willen in hun nieuwe land.

Meer creativiteit en innovatievermogen

Uit internationaal onderzoek van McKinsey blijkt dat bedrijven met een hoge mate van culturele diversiteit op de werkvloer 35 procent meer kans hebben om beter te presteren dan hun concurrenten: verschillende gezichtspunten, meer alternatieven en bijbehorende oplossingen leiden tot een positief effect op creativiteit, innovatie en besluitvorming in teams.

Toename marktaandeel

Voor statushouders geldt dat zij contacten, inzichten en kennis meebrengen over etnisch-culturele minderheden in Nederland en daarbuiten. In een samenleving die in cultureel opzicht steeds diverser wordt, is dit van cruciaal belang voor het openen van nieuwe markten en het uitbreiden van klantenbestanden en -groepen. Statushouders kunnen een brug slaan naar nieuwe klanten.

Positief bedrijfsimago

Een werkgever die kansen biedt aan statushouders laat zien dat hij waarde hecht aan gelijke kansen, diversiteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat maakt het bedrijf aantrekkelijker voor klanten, werkzoekenden en eigen medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat met name millennials en jongeren aangeven dat zij het imago en de sociale betrokkenheid van een werkgever belangrijk vinden.

Kostenvoordelen

Een werkgever die een statushouder in dienst wil nemen kan ter ondersteuning een beroep doen op verschillende (financiële) regelingen. In bijlage 3 van de werkgeversgids vind je een overzicht van deze regelingen.

Voldoen aan aanbestedingseisen

SROI (Social Return on Investment) is bij steeds meer (overheids)organisaties een belangrijk gunningscriterium voor aanbestedingen: een deel van de loonsom of aanneemsom moet worden ingezet voor het maatschappelijk belang. Hieraan kun je voldoen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals statushouders, aan te nemen of voor hen leerwerkplekken te creëren.

De PSO-ladder (Prestatieladder Socialer Ondernemen) is een kwaliteitskeurmerk dat de mate aangeeft waarin organisaties sociaal ondernemen. Hierbij wordt gekeken naar de arbeidsparticipatie, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden van kwetsbare groepen. Werkgevers die hoger op de PSO-ladder willen komen, kunnen werk bieden aan statushouders om hiermee hun kansen binnen een aanbestedingstraject te vergroten.


Deze tekst is een ingekorte versie van het eerste hoofdstuk van de praktische gids “Statushouders en werk”. Je kunt de volledige tekst hier bekijken en downloaden.

Lees verder