• January 26th 2024
 • 10:00‐13:00
 • Ede
 • TenneT
 • Closed

TenneT: hoogspanning pre-development track - engineer

Wat doet TenneT? TenneT onderhoudt bijna 25.000 kilometer aan onshore en offshore hoogspanningslijnen met 7.400 medewerkers in Nederland en Duitsland. We zijn actief betrokken bij de energietransitie! TenneT voert veel onderhoudsprojecten uit aan hoogspanningsstations in de regio West. Dus zijn we op zoek naar enthousiaste engineers voor het plannen, ontwerpen, installeren van hoogspanningslijnen en -stations.

Hoogspanning Pre-Development Track - Engineer - 6 maanden - Maart 2024

Je start het interne Hoogspanning Pre-Development Track voor statushouders van 6 maanden met:

 • Cursus Technisch Nederlands.

 • Rijlessen (als je nog geen Nederlandse rijbewijs hebt).

 • Zelfstudie om je voor te bereiden op je eerste veiligheidsexamen Hoogspanning: VOP (voldoende onderricht persoon). Dit examen moet je halen.

 • Klussen op kantoor Gouda over onderhoud aan hoogspanningsstations.

 • Helpen van collega’s op hoogspanningsstations.

 • Lessen over Nederlandse werkcultuur

 • Startsalaris van bruto EUR 2100,- (op basis van een fulltime werkweek).

 • Laptop en telefoon

 • Vakantiedagen 160 uur wettelijk / 80 uur bovenwettelijk obv fulltime

 • NS business card (zakelijk gebruik)

 • Reiskostenvergoeding

 • Mogelijkheid tot deelname fietsregeling

Hoe zit je vervolg eruit na het Pre - Development track:

 • Sept 2024: je start in het reguliere development track (dus doorleren in praktijk en theorie!) en krijgt een jaarcontract met een start salaris van EURO 3820.

 • Na 2 jaar : Je bent engineer bij Tennet. Wat houdt dat in?

Engineer:

 • Maken van technische specificaties en werkpakketten.

 • Controleren of technische regels worden gevolgd en beoordelen van berekeningen, tekeningen, rapporten en analyses van anderen.

 • Samenwerken in projectteams om het hele engineeringproces te coördineren bij onderhoudsprojecten op stations en het hoogspanningsnet.

 • Opstellen, begrijpen en toepassen van technische specificaties en (internationale) normen, richtlijnen en standaarden. Advies geven over technische alternatieven als er problemen zijn.

 • Het eerste aanspreekpunt zijn en op tijd en grondig beoordelen van werkpakketten, tekeningen, berekeningen en andere technische documenten die door aannemers en engineering partijen zijn ingediend.

Let op: De vervolg contracten zijn afhankelijk van je studieresultaten en inzet. Om vervolgstappen te kunnen zetten, dien je bepaalde certificaten te behalen. Vanuit TenneT zal er begeleiding aanwezig zijn.

Wanneer kom je in aanmerking

 • Je vindt techniek leuk en je hebt (opleiding of werkervaring) in electrical engineering

 • Je NL is minimaal op B1 niveau

 • Je hebt een rijbewijs B, of je wilt je rijbewijs halen binnen 3 maanden, betaald door TenneT.

 • Je vindt het niet erg veel theorie te leren (ook zelfstudie!) die je later in de praktijk kunt gebruiken als engineer

Speeddate details:

 • Waar: Ede

 • Wanneer: 26 januari 2024

 • Tijd: 10.00-13.00

🎦Meer weten? kijk eens naar wat filmpjes:


ENG

What does TenneT do?

TenneT maintains nearly 25,000 kilometers of onshore and offshore high-voltage lines with 7,400 employees in the Netherlands and Germany. We are actively involved in the energy transition! TenneT carries out many maintenance projects on high-voltage substations in the West region. Therefore, we are looking for enthusiastic engineers to plan, design, and install high-voltage lines and substations.

High Voltage Pre-Development Track - Engineer - 6 months - March 2024

You will start the internal High Voltage Pre-Development Track for refugees for a duration of 6 months with:

 • Technical Dutch course.

 • Driving lessons (if you do not yet have a Dutch driver's license).

 • Self-study to prepare for your first high-voltage safety exam: VOP (Adequately Instructed Person). You must pass this exam.

 • Office tasks in Gouda related to maintenance of high-voltage substations.

 • Assisting colleagues at high-voltage substations.

 • Lessons on Dutch work culture.

 • Starting salary of gross EUR 2100 (based on a full-time workweek).

 • Laptop and phone.

 • 160 hours of statutory vacation/80 hours of additional vacation based on full-time employment.

 • NS business card (for business use).

 • Travel allowance.

 • Possibility to participate in the bike scheme.

What does your follow-up look like after the Pre-Development track?

 • September 2024: You start in the regular development track (continuing to learn in practice and theory!) and receive a one-year contract with a starting salary of EURO 3820.

 • After 2 years: You become an engineer at Tennet. What does that involve?

Engineer:

 • Creating technical specifications and work packages.

 • Verifying compliance with technical rules and assessing calculations, drawings, reports, and analyses from others.

 • Collaborating in project teams to coordinate the entire engineering process for maintenance projects at substations and the high-voltage network.

 • Drafting, understanding, and applying technical specifications and (international) standards, guidelines, and norms. Providing advice on technical alternatives in case of problems.

 • Being the first point of contact and timely and thoroughly reviewing work packages, drawings, calculations, and other technical documents submitted by contractors and engineering parties.

Note: The continuation of contracts depends on your study results and dedication. To take further steps, you need to obtain certain certificates. Tennet will provide guidance.

When do you qualify?

 • You enjoy technology, and you have education or work experience in electrical engineering.

 • Your Dutch is at least at B1 level.

 • You have a driver's license B, or you are willing to obtain it within 3 months, paid for by TenneT.

 • You don't mind learning a lot of theory (including self-study!) that you can later apply in practice as an engineer.

Speed date details:

 • Where: Ede

 • When: 26 januari 2024

 • Time: 10:00 AM - 1:00 PM

🎦Want to know more? Take a look at some videos: