• January 26th 2024
 • 10:00‐13:00
 • Ede
 • TenneT
 • Closed

TenneT: hoogspanning pre-development track - technicus

Wat doet TenneT? TenneT onderhoudt bijna 25.000 kilometer aan onshore en offshore hoogspanningslijnen met 7.400 medewerkers in Nederland en Duitsland. We zijn actief betrokken bij de energietransitie! TenneT voert veel onderhoudsprojecten uit aan hoogspanningsstations in de regio West. Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste technici voor het onderhouden van hoogspanningslijnen en -stations.

Hoogspanning Pre-Development Track - Technicus - 6 maanden - Maart 2024

Je start het interne Hoogspanning Pre-Development Track voor statushouders van 6 maanden met:

 • Cursus Technisch Nederlands.

 • Rijlessen (als je nog geen Nederlandse rijbewijs hebt).

 • Zelfstudie om je voor te bereiden op je eerste veiligheidsexamen Hoogspanning: VOP (voldoende onderricht persoon). Dit examen moet je halen.

 • Klussen op kantoor Gouda over onderhoud aan hoogspanningsstations.

 • Helpen van collega’s op hoogspanningsstations.

 • Lessen over Nederlandse werkcultuur

 • Startsalaris van bruto EUR 2100,- (op basis van een fulltime werkweek).

 • Laptop en telefoon

 • Vakantiedagen 160 uur wettelijk / 80 uur bovenwettelijk obv fulltime

 • NS business card (zakelijk gebruik)

 • Reiskostenvergoeding

 • Mogelijkheid tot deelname fietsregeling

Hoe zit je vervolg eruit na het Pre - Development track:

 • Sept 2024: je start in het reguliere development track (dus doorleren in praktijk en theorie!) en krijgt een jaarcontract met een start salaris van EUR 2700

 • Na 2 jaar : Je bent technicus bij Tennet. Wat houdt dat in?

Technicus - werkstation:

Als technicus lokaliseer en analyseer je storingen, los je deze op, en rapporteer je hierover. Je bereidt onderhoudswerkzaamheden voor, voert ze uit, en zorgt voor een nauwkeurige rapportage. Veiligheid staat altijd voorop. Daarnaast voer je administratieve taken uit op de stations.

Technicus verbindingen - klimmen in masten:

Als technicus verbindingen voer je samen met collega’s inspecties en werkzaamheden uit aan hoogspanningslijnen, masten, en kabelsystemen. Je lokaliseert en analyseert storingen, lost ze op, en rapporteert hierover. Daarnaast bereid je onderhoudswerkzaamheden voor, voer je ze uit, en zorg je voor een nauwkeurige rapportage. Veiligheid heeft daarbij altijd de hoogste prioriteit.

Let op: De vervolgcontracten zijn afhankelijk van je studieresultaten en inzet. Om vervolgstappen te kunnen zetten, dien je bepaalde certificaten te behalen. Vanuit TenneT zal er begeleiding aanwezig zijn.

Wanneer kom je in aanmerking

 • Je vindt techniek leuk en je hebt (opleiding of werkervaring) in elektrotechniek

 • Je ziet een lange carrière in de hoogspanning helemaal zitten

 • Je NL is minimaal op B1 niveau

 • Je hebt een rijbewijs B, of je wilt je rijbewijs halen binnen 3 maanden, betaald door TenneT.

 • Je vindt het niet erg veel theorie te leren (ook zelfstudie!) die je later in de praktijk kunt gebruiken omdat je werkt binnen de hoogspanning in NL.

 • Je hebt geen hoogtevrees, we zoeken vooral technici die ook de hoog in de mast willen werken voor onderhoud

Speeddate details:

 • Waar: Ede

 • Wanneer: 26 januari 2024

 • Tijd: 10.00-13.00

🎦Meer weten? kijk eens naar wat filmpjes:


ENG

What does TenneT do?

TenneT maintains nearly 25,000 kilometers of onshore and offshore high-voltage lines with 7,400 employees in the Netherlands and Germany. We are actively involved in the energy transition! TenneT carries out many maintenance projects at high-voltage stations in the West region. Therefore, we are looking for enthusiastic technicians to maintain high-voltage lines and stations.

High Voltage Pre-Development Track Technician - 6 months- March 2024

You begin the internal High Voltage Pre-Development Track for refugees, lasting 6 months, including:

 • Technical Dutch course.

 • Driving lessons (if you don't have a Dutch driver's license yet).

 • Self-study to prepare for your first high-voltage safety exam: VOP (Adequately Instructed Person). Passing this exam is a requirement.

 • Office tasks in Gouda related to maintenance of high-voltage stations.

 • Assisting colleagues at high-voltage stations.

 • Lessons on Dutch work culture.

 • Starting gross salary of EUR 2100 (based on a full-time workweek).

 • Laptop and phone.

 • 160 hours legal vacation days / 80 hours above legal basis on a full-time basis.

 • NS business card (business use).

 • Travel allowance.

 • Possibility to participate in the bicycle scheme.

What does your follow-up look like after the Pre-Development track:

 • Sep 2024: You start in the regular development track (continuing to learn in practice and theory!) and receive a one-year contract with a starting salary of EUR 2700.

 • After 2 years: You are a technician at TenneT. What does that involve?

Technician - Substation: As a technician, you locate and analyze malfunctions, fix them, and report on them. You prepare maintenance activities, carry them out, and ensure accurate reporting. Safety is always a top priority. Additionally, you perform administrative tasks at the stations. Connections Technician - Climbing in Masts: As a connections technician, you conduct inspections and tasks on high-voltage lines, masts, and cable systems with colleagues. You locate and analyze malfunctions, resolve them, and report on them. You also prepare maintenance activities, carry them out, and ensure accurate reporting. Safety always takes precedence.

Note: Subsequent contracts depend on your study results and commitment. To take further steps, you need to obtain specific certificates. Guidance will be provided by TenneT.

Qualifications:

 • You enjoy technology and have a background (education or work experience) in electrical engineering.

 • A long career in high voltage appeals to you.

 • Your Dutch is at least at B1 level.

 • You have a driver's license B, or you are willing to obtain it within 3 months, paid for by TenneT.

 • Learning a lot of theory (including self-study) doesn't bother you, as you'll apply it later in practice within the Dutch high-voltage sector.

 • You have no fear of heights; we are particularly looking for technicians who are willing to work at great heights for maintenance.

Speed date details:

 • Where: Ede

 • When: 26 january 2024

 • Time: 10:00-13:00

🎦Want to know more? Check out some videos: